#3 – KIẾN TRÚC MẠNG MÁY TÍNH

#3 – KIẾN TRÚC MẠNG MÁY TÍNH

 

Kiến trúc mạng máy tính là một thiết kế trong đó tất cả các máy tính trong một mạng máy tính được tổ chức theo cách cụ thể. Kiến trúc xác định cách các máy tính nên được kết nối để có được những lợi thế tối đa của mạng máy tính như thời gian đáp ứng tốt hơn, bảo mật, khả năng mở rộng, v.v …

Kiến trúc mạng máy tính cũng được định nghĩa là thiết kế vật lý và logic của phần mềm, phần cứng, giao thức và phương tiện truyền dữ liệu. Đơn giản chúng ta có thể nói rằng cách thức tổ chức máy tính và cách phân chia nhiệm vụ cho máy tính.

Hai loại kiến ​​trúc mạng phổ biến được sử dụng:

Mạng ngang hàng (Peer to Peer Architecture)

Mạng máy khách / máy chủ (Client Server Architecture)

 

Mạng ngang hàng

 • Trong kiến ​​trúc ngang hàng, tất cả các máy tính trong mạng máy tính được kết nối với mọi máy tính trong mạng. Mọi máy tính trong mạng đều sử dụng các tài nguyên giống như các máy tính khác.
 • Mạng ngang hàng rất hữu ích cho các môi trường nhỏ.
 • Mạng ngang hàng không có máy chủ chuyên dụng.
 • Các quyền đặc biệt được gán cho mỗi máy tính để chia sẻ tài nguyên, nhưng điều này có thể dẫn đến sự cố nếu máy tính có tài nguyên bị hỏng.

Ưu điểm của kiến ​​trúc ngang hàng

 1. Ít tốn kém hơn vì không có máy chủ trung tâm phải thực hiện sao lưu.
 2. Trong trường hợp máy tính bị lỗi, tất cả các máy tính khác trong mạng không bị ảnh hưởng và chúng sẽ tiếp tục hoạt động như trước khi xảy ra lỗi.
 3. Cài đặt kiến ​​trúc ngang hàng khá dễ dàng vì mỗi máy tính tự quản lý.

Nhược điểm của kiến ​​trúc ngang hàng

 1. Mỗi máy tính phải thực hiện sao lưu thay vì máy tính trung tâm.
 2. Các biện pháp bảo mật sẽ được thực hiện bởi tất cả các máy tính riêng biệt.
 3. Khả năng mở rộng là một vấn đề trong kiến trúc ngang hàng vì việc kết nối mỗi máy tính với mọi máy tính là một vấn đề phức tạp trên một mạng rất lớn.

 

Mạng máy khách / máy chủ

Mạng Máy khách / Máy chủ là mô hình mạng được thiết kế cho người dùng cuối được gọi là máy khách, để truy cập các tài nguyên như bài hát, video, v.v. từ một máy tính trung tâm được gọi là máy chủ.

Trong kiến ​​trúc Máy khách/ Máy chủ, máy tính trung tâm hoạt động  phục vụ tất cả các yêu cầu từ các máy khách. Tất cả dữ liệu chia sẻ được lưu trữ trong máy chủ được chia sẻ với máy khách khi máy khách yêu cầu.

Tất cả các giao tiếp diễn ra thông qua máy tính của máy chủ, ví dụ nếu máy khách muốn chia sẻ dữ liệu với máy khách khác thì nó phải gửi dữ liệu đến máy chủ trước và sau đó máy chủ sẽ gửi dữ liệu đến máy khách kia.

Ưu điểm của kiến ​​trúc Client / Server

 1. Mạng Client / Server chứa hệ thống tập trung. Do đó chúng ta có thể sao lưu dữ liệu dễ dàng.
 2. Mạng Client / Server có một máy chủ chuyên dụng giúp cải thiện hiệu suất chung của toàn hệ thống.
 3. Bảo mật tốt hơn trong mạng Client / Server khi một máy chủ duy nhất quản lý các tài nguyên được chia sẻ. Nó cũng làm tăng tốc độ của các tài nguyên chia sẻ.
 4. Khả năng mở rộng không phải là một vấn đề trong Kiến trúc này vì số lượng lớn máy tính có thể được kết nối với máy chủ.

Nhược điểm của kiến ​​trúc Client / Server

 1. Trong trường hợp máy chủ bị lỗi, toàn bộ mạng bị hỏng.
 2. Chi phí bảo trì máy chủ cao vì máy chủ là thành phần chính trong Kiến trúc này.
 3. Chi phí cao vì máy chủ cần nhiều tài nguyên hơn để xử lý nhiều yêu cầu của khách hàng và để có thể chứa lượng dữ liệu lớn.
 4. Nó đòi hỏi một quản trị viên mạng chuyên dụng để quản lý tất cả các tài nguyên.

Bình luận

avatar