Danh mục: Excel

Hàm COUNTIF

Giới thiệu hàm COUNTIF Trong Excel, hàm COUNTIF thuộc nhóm hàm thống kê (statistical functions), nó có chức năng là đếm số …

Hàm COUNTA

Giới thiệu hàm COUNTA Trong Excel, hàm COUNTA được cung cấp với chức năng đếm số ô không trống trong một vùng …

Hàm COUNT

Giới thiệu hàm COUNT Trong Excel, hàm COUNT được cung cấp với chức năng đếm số ô chứa dữ liệu kiểu số …