SUMIF VÀ SUMIFS

SUMIF VÀ SUMIFS

Hàm SUMIF

Trong Excel, hàm SUMIF thuộc nhóm hàm thống kê (statistical functions), nó có chức năng là tính tổng các ô theo một điều kiện được đưa ra.

Hãy quan sát ví dụ trong hình sau:

Trong hình trên, để tính tổng các số nhỏ hơn 6 trong nhóm 2, Excel cung cấp cho ta hàm SUMIF thực hiện việc này bằng cách quét vùng B2:B8, trong vùng đó excel sẽ tìm các ô thỏa điều kiện ta đưa ra là nhỏ hơn 6, kết quả ta được tổng là 12 (5+3+4).

Ví dụ trên có thể viết theo công thức hàm SUMIF trong excel là: =SUMIF(B2:B8, “<6”)

Bạn có thể xem video về hàm SUMIF và SUMIFS của chúng tôi trên Youtube nếu không thích xem tiếp dưới dạng văn bản

Cú pháp của hàm SUMIF

SUMIF(range, criteria, [sum_range])

Trong đó:

 • Range: vùng các ô chứa điều mà bạn muốn tính tổng (cũng là vùng tính tổng trong trường hợp đối số sum_range bỏ trống). Đây là đối số bắt buộc
 • Criteria: điều kiện để excel dựa vào tính tổng. Các dạng điều kiện bao gồm: số, biểu thức, địa chỉ ô, chuỗi văn bản. Đây cũng là đối số bắt buộc.
 • Sum_range: vùng tính tổng. Đây là đối số không bắt buộc phải có. Nếu không khai báo vùng này thì excel sẽ tính tổng trên vùng đối số Range.

Các ví dụ

1. Sumif với điều kiện số, biểu thức, tham chiếu

VD1: Tính tổng của các số 15 trong nhóm 1. Kết quả với điều kiện số trực tiếp: =SUMIF(A2:A8,15)

VD2: Tính tổng của các số 15 trong nhóm 1. Kết quả với điều kiện tham chiếu địa chỉ ô: =SUMIF(A2:A8,D2), với D2 là ô chứa giá trị 15.

VD3: Tính tổng của các số nhỏ hơn hoặc bằng 6 trong nhóm 2. Kết quả với điều kiện là biểu thức so sánh: =SUMIF(B2:B8,”<=6″)

VD4: Tính tổng của các số trong nhóm 2 có giá trị trong nhóm 1 là 15. Kết quả với điều kiện tham chiếu ô và công thức có đầy đủ cả 3 đối số: =SUMIF(A2:A8,A3,B2:B8)

2. Sumif với điều kiện chuỗi

 • Tổng doanh thu của loại Trái cây: =SUMIF(A2:A7,”Trái cây”,C2:C7). —> Điều kiện chuỗi trong ví dụ này được khai báo trực tiếp là “Trái cây”. Lưu ý khi khai báo trực tiếp như vậy, các bạn phải gõ thật chính xác chuỗi không được sai bất kỳ ký tự hoặc dấu nào, không được dư thừa khoảng trắng.
 • Tổng doanh thu của thực phẩm: =SUMIF(B2:B7,”C*”,C2:C7). Điều kiện chuỗi trong ví dụ này là “C*”, dùng ký tự đại diện * để thay thế. Dấu * thay thế cho một nhóm ký tự với độ dài tùy ý.
 • Tổng doanh thu của thực phẩm không có phân loại: =SUMIF(A2:A7,””,C2:C7). Điều kiện chuỗi trong trường hợp này là “” (2 dấu ngoặc kép viết liền nhau, thực thi một chuỗi trắng trong excel).

3. Sumif với điều kiện hàm

 • Tính tổng chi tiêu ngày 29/02/2020: =SUMIF(A2:A7,DATE(2020,2,29),B2:B7). Điều kiện trong trường hợp này là hàm date(2020,02,29). Hàm này có chức năng trả về ngày tháng năm cụ thể khi khai báo theo cú pháp date(year,month,day) và đúng với định dạng ngày tháng của hệ thống đang chạy.

Sử dụng hàm SUMIFS

Hàm SUMIFS thuộc nhóm hàm thống kê (statistical functions), nó có chức năng là tính tổng các ô theo nhiều điều kiện được đưa ra.

Cú pháp hàm Sumifs

SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)

Trong đó:

 • sum_range: Vùng các ô cần tính tổng. Đối số bắt buộc
 • criteria_range1: vùng chứa điều kiện sử dụng cho đối số criteria1. Đây cũng là đối số bắt buộc khai báo.
 • criteria1: điều kiện. Đây cũng là đối số bắt buộc phải khai báo.
 • [criteria_range2, criteria2]: cặp đối số thứ 2, có thể khai báo khi cần thiết. Excel hỗ trợ 127 cặp đối số sử dụng khi vấn đề giải quyết cần nhiều điều kiện.

Ví dụ về SUMIFS

Tổng số lượng máy lạnh Panasonic được tính theo công thức: =SUMIFS(C2:C9,A2:A9,A2,B2:B9,B2)

Trong kết quả trên:

Vùng C2:C9 là vùng tính tổng

Vùng A2:A9 là vùng chứa điều kiện thứ nhất, chính là điều kiện “máy lạnh”.

Ô A2 chính là điều kiện thứ nhất

Vùng B2:B9 là vùng chứa điều kiện thứ hai, chính là điều kiện “Panasonic”.

Ô B2 chính là điều kiện thứ hai.

 


 

Các bạn có thể tải tập tin minh họa trong bài viết về tại đây.

Hãy đặt câu hỏi cho bài học trong phần Bình luận bên dưới nhé!

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments